Operačný program EÚ 

Názov projektu Modernizácia výroby nábytku inovatívnou technológiou v spoločnosti Tribyt, s.r.o.
Prijímateľ

Tribyt, s.r.o.
Bajzova 4
010 01 Žilina

Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Miesto realizácie projektu Dolné Rudiny 1, Žilina
Opis projektu Realizáciou aktivít projektu dôjde k zlepšeniu kvantitatívnych a aj kvalitatívnych parametrov produkcie, prostredníctvom dodávky a montáže novej technológie – širokopásmovej brúsky a striekacieho automatu na nábytkové dielce.
Zavedenie tejto technológie do výroby bude mať nasledovné pozitívne efekty:
• Vyšší podiel automatizácie, vyššia presnosť a opakovateľnosť výroby umožnia uviesť na trh nový model výrobkov. Ich zavedením spoločnosť získa konkurenčnú výhodu oproti tuzemským výrobcom a zvýši sa aj jej konkurencieschopnosť voči konkurentom z vyspelých krajín EÚ
• Zvýšený objem a vyššia kvalita výrobkov umožní prienik na náročné zahraničné trhy
• Výroba s vysokým podielom automatizácie zároveň umožní vytvoriť nové pracovné miesta
• Priaznivý dopad na životné prostredie a ekonomiku firmy je vytváraný v dôsledku efektívnejšieho spracovania surovín
• Zvýšená bezpečnosť pri práci - zariadenia sú opatrené účinnejšou filtráciou
• Odstráni sa úzke miesto vo výrobe
Výška poskytnutého príspevku 220 000,00 Eur
Začiatok realizácie projektu December 2013
Ukončenie realizácie projektu Apríl 2014
Názov riadiaceho orgánu Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk/
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

Aktuálne výzvy | Oprava

I N F O R M Á C IA
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Formul‡r ¤41 kritŽria